Bakonysárkány Község

„A falut hősi események tanújeleként az őseink Sárkánynak hívták…”

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

2022. márc. 18.

Bakonysárkányi Csukás István Óvoda értesíti a Kedves Szülőket, hogy a Bakonysárkányi Csukás István Óvoda Intézményébe a 2022/2023-as nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja:

2022. április 20-21 szerda-csütörtök 900-1600-óráig

Elektronikus beíratás esetén kérem, hogy a csukasistvanovi@gmail.com email címen, vagy a 06-34-377-263-as telefonszámon jelezzenek április 21-ig,ha felvételt igényelnek gyermekük számára

Az óvoda felvételi körzete: Aka, Bakonysárkány, Vérteskethely, Felsődobos

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolványa

• a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kártyája

• a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája

• sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény

• amennyiben van, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról készült határozat

• apja, anyja neve, telefonszáma

Kötelező az óvodai beíratása annak a gyermeknek, aki 2022.augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét.

„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő-2022. április 15 napjáig benyújtott- kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatal felmentheti az óvodai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásba szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.” (2011. évi CXC törvény)

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, amennyiben van még üres férőhely.

Ha a gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2022. május 5-ig) írásban értesíteni az illetékes járási hivatalt.

Az óvodai jogviszony létesítésének napja:2022.09.01.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető 2022. május 21-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után. Az óvoda vezetője a mulasztásról köteles értesíteni az illetékes járási hivatalt, mely bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt, ha a szülő nem tesz eleget kötelességének.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.

A felvételi kérelem az óvodában igényelhető, melyet kérnénk a beíratásra visszahozni!

Bakonysárkány, 2022. 03. 18. Karkuczka Bernadett

intézményvezető

Share This